Yamaha R15 V3

Yamaha R15 V3 @ 1299 / 24 hours-Day